Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ariel Facilitaire Diensten NV, met maatschappelijke zetel te , 3583 Beringen, Diestersesteenweg 56, KBO nr. 0424.142.990. De overeenkomsten worden gesloten met “Glowi Facilities”, zijnde de commerciële benaming die wordt gebruikt in handelsrelaties. Zij zijn van toepassing op alle aanbiedingen en orderbevestigingen van Glowi Facilities met betrekking tot het leveren van schoonmaakprestaties (“Diensten”) door een poetshulp van Glowi Facilities (“Poetshulp”), alsook op alle overeenkomsten die desbetreffend tussen Glowi Facilities en de opdrachtgever (“Opdrachtgever”) worden afgesloten (“Overeenkomst”). Zij gelden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, in welk geval zij alleszins een aanvullende werking behouden.

2. Aanbiedingen

Aanbiedingen van Glowi Facilities zijn vrijblijvend en ten allen tijden herroepbaar. Aanbiedingen worden door Glowi Facilities afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de Opdrachtgever en gelden slechts voor zover die gegevens actueel, correct en volledig zijn, zonder dat Ariël gehouden is om deze gegevens te controleren. Alle meerprijzen, kosten of schade veroorzaakt door verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens zijn ten laste van de Opdrachtgever.

3. Prijs

De prijzen van Glowi Facilities gelden slechts voor de uitdrukkelijk overeengekomen Diensten, zijn inclusief lonen, salarissen, sociale lasten en kosten van toezicht van de Poetshulp en de levering van schoonmaakmateriaal en -producten, maar exclusief BTW en vergoedingen of kosten verbonden aan aanvullende prestaties, zoals het ophalen en wegvoeren van groot afval en/of het leveren van sanitaire benodigdheden. De levering van gewijzigde of aanvullende Diensten, geeft recht op een meerprijs ten laste van de Opdrachtgever, aan de op dat ogenblik in de onderneming van Glowi Facilities geldende prijzen. Eventuele niet geleverde prestaties worden gecrediteerd aan loonkost. De prijs voor de Diensten is berekend op basis van een gemiddeld aantal prestaties per jaar, rekening houdend met wettelijke verlofdagen, gelijkgestelde verlofdagen en de eventuele sluitingsperiodes van de Opdrachtgever, zodat verlof-, feest en/of brugdagen niet worden gecrediteerd.

4. Facturatie en betaling

Facturen worden betaald op de zetel van Glowi Facilities, binnen 30 dagen einde maand na ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij laattijdige betaling zal de Opdrachtgever, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn op het openstaande factuurbedrag, van dag tot dag berekend aan de wettelijke interestvoet tussen handelaars (Wet 02/08/02), evenals een redelijke schadeloosstelling voor buitengerechtelijke invorderingskosten, forfaitair begroot op 15 (geschat aandeel van s/S in de prijs), s/S = niveau van verhoging van de totale kosten van materialen en grondstoffen binnen Glowi Facilities tussen de datum waarop de prijs werd overeengekomen en de datum waarop de verhoging van de prijs wordt toegepast, b = 60 (geschat aandeel van t/T in de prijs), t/T = niveau van verhoging van de totale energie -en brandstofkosten binnen Glowi Facilities tussen de datum waarop de prijs is overeengekomen en de datum waarop de verhoging van de prijs wordt toegepast, d = 20%). Glowi Facilities is daarentegen gerechtigd om een verhoging van overheidstoelagen met betrekking tot de Diensten onmiddellijk en één op één door te rekenen aan de Opdrachtgever.

5. Verbintenissen Opdrachtgever

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle locatie(s) waar de Diensten worden verricht tijdens het overeengekomen tijdstip vrij toegankelijk zijn voor de Poetshulp, dat de Poetshulp op die locatie(s) vrije toegang heeft tot water en elektriciteit, dat de Poetshulp toegang heeft tot een afgesloten ruimte om schoonmaakproducten en -materiaal veilig op te bergen en dat de normale uitvoering van de Diensten op generlei wijze wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt ((verbouwings-)werken, huisdieren, obstakels, belemmeringen,…), terwijl het tijdstip van voorzienbare belemmeringen (vb. verbouwingswerken) door de Opdrachtgever minstens één maand voor de aanvang wordt aangekondigd. Indien bij gebreke hiervan de Diensten hierdoor niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever geen recht op een gehele of gedeeltelijke creditering van de prijs voor de Diensten.

6. Poetshulp

Glowi Facilities oefent met uitsluiting van de Opdrachtgever toezicht en gezag over de Poetshulp uit en bepaalt de organisatie en de tijdsbesteding van de uitvoering van de Diensten door de Poetshulp. Dit neemt niet weg dat de Poetshulp ondergeschikt algemene richtlijnen van de Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de Diensten opvolgt en de Opdrachtgever en de Poetshulp concrete afspraken kunnen maken met betrekking tot het tijdstip waarop de Diensten bij de Opdrachtgever worden uitgevoerd. Glowi Facilities beschikt over eigen personeel voor de uitvoering van de Diensten. Indien de Opdrachtgever wenst dat personeel van de Opdrachtgever door Glowi Facilities wordt overgenomen, wordt dit nader overeengekomen in bijzondere voorwaarden. Glowi Facilities zal het personeel van het vorige schoonmaakbedrijf van Opdrachtgever overnemen indien zij daartoe verplicht is door de wet of CAO’s. Zij zal de Opdrachtgever vrijwaren tegen vorderingen vanwege het personeel van het vorige schoonmaakbedrijf tegenover Opdrachtgever die voortvloeien uit de niet-naleving door Glowi Facilities van haar wettelijke verplichtingen

7. Duur, beëindiging en schorsing

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum van de contractsluiting (“Initiële Periode”). Aan het einde van de Initiële Periode wordt deze Overeenkomst geacht stilzwijgend te worden verlengd voor onbepaalde duur (“Verlengperiode”), tenzij één der partijen uiterlijk drie maanden voor het einde van de Initiële Periode of gedurende de Verlengperiode schriftelijk kennisgeeft aan de andere partij dat een verlenging niet gewenst is. Indien een partij één of meerdere van diens verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst schendt, en nalaat om deze schending te remediëren binnen een termijn van tien (10) werkdagen, dan heeft de andere partij het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te beëindigen. Indien de Opdrachtgever één of meerdere van diens verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst schendt, heeft Glowi Facilities het recht om, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de uitvoering van haar eigen verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat aan deze schending verholpen is, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn.

8. Overmacht

Indien gewijzigde omstandigheden buiten de controle van Glowi Facilities of de Opdrachtgever de uitvoering van de Diensten tijdelijk of definitief onmogelijk, moeilijker of economisch ongunstiger maakt, is de meest gerede partij naar keuze gerechtigd om de uitvoering van de Diensten tijdelijk op te schorten, de Overeenkomst te beëindigen. Glowi Facilities kan eventueel de Diensten aan te bieden aan een gewijzigde prijs.

9.. Aansprakelijkheid

Glowi Facilities is enkel aansprakelijk voor bewezen schade die op toerekenbare wijze veroorzaakt werd door de Poetshulp tijdens of in het kader van het uitvoeren van de Diensten. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen waarvoor Glowi Facilities verzekerd is, te weten € 2.500.000 voor lichamelijke schade en € 620.000 voor stoffelijke schade. Glowi Facilities aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor reeds bestaande schade op het ogenblik van de aanvang van de Diensten, schade die voortvloeit uit de slechte toestand van locaties, meubilair of materiaal, en/of schade als gevolg van handelingen gesteld of richtlijnen gegeven door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient elke schade op straffe van verval van aansprakelijkheid te melden binnen een termijn van tien (10) werkdagen volgend op het tijdstip waarop de Opdrachtgever deze schade redelijkerwijze had kunnen vaststellen. Deze melding gebeurt schriftelijk, per aangetekend schrijven, gericht aan onze maatschappelijke zetel, met een gedetailleerde en geïllustreerde omschrijving van de schade en een begroting van de kosten voor herstel.

10. Investeringen

Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat Glowi Facilities investeert in de aankoop van materieel met het oog op het leveren van de Diensten bij de Opdrachtgever. Een dergelijke investering wordt door Glowi Facilities boekhoudkundig afgeschreven op drie jaar, tenzij anders overeengekomen. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt voor het einde van deze boekhoudkundige afschrijvingstermijn, op welke wijze dan ook, is de Opdrachtgever ertoe gehouden dit materieel, zo dit exclusief werd gebruikt voor de uitvoering van deze overeenkomst, over te nemen aan de boekhoudkundige restwaarde van het materieel. Glowi Facilities zal deze boekhoudkundige restwaarde factureren aan de Opdrachtgever.

11. Opmerkingen en klachten

Glowi Facilities stelt een logboek aan de Opdrachtgever ter beschikking om algemene opmerkingen over de uitvoering van de Diensten te noteren. Glowi Facilities zal naar best vermogen rekening houden met deze algemene opmerkingen, al dan niet na voorafgaande bespreking met de Opdrachtgever. Klachten worden op straffe van verval schriftelijk , i.e. elektronisch via e-mail en/.of via het Ariel@ Platform, gemeld aan Glowi Facilities binnen een termijn van tien (10) werkdagen volgend op de omstandigheid die aanleiding heeft gegeven tot de klacht.

12. Elektronische ondertekening

Partijen komen overeen dat (i) elektronische handtekeningen die kwalificeren als een gewone, geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening onder de eIDAS Verordening (Verordening (EU) nr. 910/2014) of (ii) scans van de ondertekende handtekeningpagina van deze Overeenkomst bezorgd via e-mail in .pdf formaat, dezelfde bewijswaarde zullen hebben als een origineel papieren exemplaar met een handgeschreven handtekening.

13. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou worden verklaard, blijven alle andere (deel-)bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval verlenen partijen de bevoegde rechtsmacht de mogelijkheid om de nietige (deel-)bepaling te matigen tot een (deel-)bepaling die op zoveel als mogelijk de inhoud van de nietige (deel-)bepaling benadert.

14. Recht -en forumkeuze

Het Belgische recht is van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt zijn bevoegd.

15. Gegevensbescherming

Glowi Facilities verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens die van de klant ontvangen worden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. In dit artikel wordt de klant aangeduid als de "Verwerkingsverantwoordelijke " en Glowi Facilities als de "Verwerker ". De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacyreglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’). Glowi Facilities garandeert dat zij alle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen hebben opdat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de geldende GDPR wetgeving.

Onder “Persoonsgegevens” wordt in het kader van deze Overeenkomst begrepen: Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, GSM-nummer, e-mailadres), contactgegevens van het bedrijf (naam, straat, nummer, gemeente, postcode, BTW-nummer, aantal vestigingen, aantal vierkante meters, diensten en IP-adres). De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Verwerker zorgt ervoor dat zijn werknemers die de Persoonsgegevens verwerken, gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht voor alle gegevens die in het kader van het contract worden verwerkt. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van het contract. Wij delen Uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien de Verwerker een verzoek of een bevel van een Belgische of buitenlandse toezichthouder ontvangt om (inzage in) Persoonsgegevens of daarmee verwante gegevens te verschaffen, zal de Verwerkingsverantwoordelijke de klant onverwijld informeren. Bij de behandeling van het verzoek of bevel zal de Verwerker alle redelijke verzoeken van de klant in acht nemen (waaronder de instructie om de behandeling van het verzoek of bevel geheel of gedeeltelijk aan de klant over te laten) en alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen. In het geval er sprake is van een verplichting van een overheid tot geheimhouding van een verzoek of bevel zal de Verwerker trachten zo veel mogelijk in het belang van de klant te handelen. Glowi Facilities is, in geval van inbreuken op deze bepalingen door zijn werknemers, aansprakelijk voor de reële schade.
De klant heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Glowi Facilities en heeft de klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@glowi.be.

Rekening houdend met de aard van de verwerking, en voor zover als mogelijk, verleent Glowi Facilities bijstand aan de klant door middel van passende technische en organisatorische middelen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de hierboven vermelde vastgestelde rechten van de klant te beantwoorden.

Na afloop van de verwerkingsdiensten en in ieder geval bij de beëindiging van de overeenkomst(en) met de klant, op welke wijze dan ook, zullen, naargelang van de keuze van de klant, alle persoonsgegevens worden gewist of worden terugbezorgd aan de klant, en zullen bestaande kopieën worden verwijderd, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of naar Belgisch recht verplicht is.

Laatst bijgewerkt op 11/05/2023